Ontwerpen SMA-mengsels met 50% hergebruik (C-SMA)

Besix Logo

Klant: BESIX Infra Nederland

Omschrijving onderzoek:

In de opdracht van BESIX Infra Nederland heeft Infra Quality Support een aantal SMA-mengels ontwikkeld waarbij 50% hergebruik is toegepast. Het hergebruikte materiaal is afkomstig uit ZOAB frees welke in diverse fracties is uitgezeefd. De volgende mengels zijn ontwikkeld:

• C SMA NL 8A: Nederlandse steenslag + grauwacke (steenslag 3)
• C SMA NL 8B: Nederlandse steenslag + grauwacke (steenslag 3)
• C SMA NL 11A: Nederlandse steenslag + grauwacke (steenslag 3)
• C SMA NL 11B: Nederlandse steenslag + grauwacke (steenslag 3)

Bij een SMA-mengsel is het uitgangspunt dat het mengsel met hergebruik gelijkwaardig is aan het mengsel zonder hergebruik. Het mengsel voldoet aan de eisen die vermeld staan in de Standaard RAW bepalingen, met uitzondering van het toepassen van asfaltgranulaat welke niet is toegestaan conform de Standaard. De eisen in de Standaard RAW bepalingen hebben betrekking op de holle ruimte, de samenstelling van het product en de watergevoeligheid.

Om de levensduur te vergelijken zijn er rafelingsproeven op beide mengsels (met en zonder hergebruik) uitgevoerd d.m.v. RSAT. Hierbij zijn zowel laboratorium vervaardigde proefstukken onderzocht als ook boorkernen uit proefvakken met C-SMA.