Milieu hygiënisch onderzoek asfaltverhardingen conform publicatie 210.

Klant: BESIX Infra Nederland

Omschrijving onderzoek:

In opdracht van de Gemeente Heerlen heeft Infra Quality Support op een 20-tal wegen onderzoek verricht naar de milieu hygiënische eigenschappen van de aanwezige oude asfalt verharding. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met geplande onderhoudsmaatregelen op deze locaties. Het gehele onderzoek is uitgevoerd conform de geldende richtlijn (CROW-publicatie 210).

Verder zijn er nog extra kernen geboord om een indicatie te krijgen van de aanwezige schade op de diverse wegvakken en welke fundering aanwezig is. Deze extra informatie is door de gemeente gebruikt om tot een gedegen onderhoudsmaatregel te komen. Tijdens dit traject heeft Infra Quality Support ook ondersteuning geboden.