Milieu hygiënisch onderzoek asfaltverhardingen conform publicatie 210

Milieu hygiënisch onderzoek asfaltverhardingen conform publicatie 210.

Klant: BESIX Infra Nederland

Omschrijving onderzoek:

In opdracht van de Gemeente Heerlen heeft Infra Quality Support op een 20-tal wegen onderzoek verricht naar de milieu hygiënische eigenschappen van de aanwezige oude asfalt verharding. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met geplande onderhoudsmaatregelen op deze locaties. Het gehele onderzoek is uitgevoerd conform de geldende richtlijn (CROW-publicatie 210).

Verder zijn er nog extra kernen geboord om een indicatie te krijgen van de aanwezige schade op de diverse wegvakken en welke fundering aanwezig is. Deze extra informatie is door de gemeente gebruikt om tot een gedegen onderhoudsmaatregel te komen. Tijdens dit traject heeft Infra Quality Support ook ondersteuning geboden.

Ontwerpen SMA-mengsels met 50% hergebruik (C-SMA)

Ontwerpen SMA-mengsels met 50% hergebruik (C-SMA)

Besix Logo

Klant: BESIX Infra Nederland

Omschrijving onderzoek:

In de opdracht van BESIX Infra Nederland heeft Infra Quality Support een aantal SMA-mengels ontwikkeld waarbij 50% hergebruik is toegepast. Het hergebruikte materiaal is afkomstig uit ZOAB frees welke in diverse fracties is uitgezeefd. De volgende mengels zijn ontwikkeld:

• C SMA NL 8A: Nederlandse steenslag + grauwacke (steenslag 3)
• C SMA NL 8B: Nederlandse steenslag + grauwacke (steenslag 3)
• C SMA NL 11A: Nederlandse steenslag + grauwacke (steenslag 3)
• C SMA NL 11B: Nederlandse steenslag + grauwacke (steenslag 3)

Bij een SMA-mengsel is het uitgangspunt dat het mengsel met hergebruik gelijkwaardig is aan het mengsel zonder hergebruik. Het mengsel voldoet aan de eisen die vermeld staan in de Standaard RAW bepalingen, met uitzondering van het toepassen van asfaltgranulaat welke niet is toegestaan conform de Standaard. De eisen in de Standaard RAW bepalingen hebben betrekking op de holle ruimte, de samenstelling van het product en de watergevoeligheid.

Om de levensduur te vergelijken zijn er rafelingsproeven op beide mengsels (met en zonder hergebruik) uitgevoerd d.m.v. RSAT. Hierbij zijn zowel laboratorium vervaardigde proefstukken onderzocht als ook boorkernen uit proefvakken met C-SMA.

Rafelingsonderzoek LVO-maatregelen ZOAB-deklagen

Rafelingsonderzoek LVO-maatregelen ZOAB-deklagen

Rijkswaterstaat-logo

Klant: Rijkswaterstaat

Omschrijving onderzoek:

Rijkswaterstaat heeft diverse wegdekken behandeld met levensverlengende maatregelen, LVO genoemd. Infra Quality Support heeft een bijdrage aan dit project geleverd in de vorm van het aanbrengen van ZOAB (zeer open asfaltbeton) en het kleven en afstrooien van diverse materialen.

Door ZOAB-deklagen op autosnelwegen te behandelen moet het ontstaan van rafeling (steenverlies aan het oppervlak van het wegdek) worden tegengegaan. Hierdoor kan de levensduur van de ZOAB-deklaag worden verlengd. Tijdens dit project hebben we door de kernen van Rijkswaterstaat geboord op diverse proefvakken, zodat we de voor en nabehandeling konden testen. Deze kernen hebben we daarnaast getest op rafelingsgevoeligheid d.m.v. de RSAT. Hierbij gebruiken we een apparaat dat de rafelingsgevoeligheid van een asfalt deklaag meet en waardoor we de restlevensduur van de toplaag van de asfaltconstructie kunnen bepalen. In totaal zijn er 50 RSAT proeven uit gevoerd tijdens dit project.

Met de resultaten van het onderzoek heeft Rijkswaterstaat meer inzicht verkregen in de effectiviteit van de diverse levensverlengende maatregelen.